Wsparcie na starcie

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt „Wsparcie na stracie” był realizowany przez Agencję Rozwoju Wsi od 01.02.2011 r. i odnosił się do potrzeb rozwijania przedsiębiorczości wśród osób po 45 roku życia zamieszkałych na terenie powiatów: kamiennogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, bolesławieckiego i jaworskiego.  

Projekt adresowany był do  24 osób niezarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie posiadających zarejestrowanej działalności w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,  w tym:

- nieaktywnych zawodowo,

- pracujących (zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie; małych przedsiębiorstwach, średnich i dużych przedsiębiorstwach,  administracji publicznej, organizacji pozarządowej, rolników),

- bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W ramach projektu dotację na rozpoczęcie działalności otrzymało: 21 osób po 45 roku życia.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego badania ankietowanego, uzyskane zostały następujące rezultaty miękkie:

a) 90% uczestników zwiększyło aktywność i chęć do samozatrudnienia,

b) 90% uczestników podniosło świadomość prawną oraz wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem na rynku,

c)upowszechniona została wiedza na temat opracowania biznes planu oraz pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej wśród 100% uczestników ankieta,

d)poprawione zostały umiejętności interpersonalne (podniesienie samooceny,wiary w siebie,motywacji) oraz organizacyjne i analityczne-przez 90% Uczestników-ankieta,

e)przełamane zostały bariery i stereotypy związane z podejmowaniem aktywności zawodowej przez 90% uczestników

f)zwiększona została niezależność ekonomiczna, awans społeczny przez 90% uczestników.  

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w projekcie.

Zespół Projektu „Wsparcie na stracie”

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZAŁOŻEŃ

BIZNES PLANU

 

Przypominamy, że Uczestnicy projektu, którzy otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zobowiązani są do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadań założonych w biznesplanie, który stanowił załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zachęcamy do systematycznego opracowywania sprawozdania – w tym również w sporządzaniu go w oparciu o udzielane w ramach projektu doradztwo dla mikroprzedsiębiorców. Wzór sprawozdania został przekazany Państwu mailowo. W przypadku pytań – prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

ARTYKUŁ O JEDNEJ Z UCZESTNICZEK PROJEKTU W „GAZECIE ZŁOTORYJSKIEJ”

Miło nam poinformować, że działalności gospodarcza założona przez jedną z Uczestniczek naszego projektu – p. Grażynę Hajduk została zauważona przez lokalną gazetę. Zachęcamy do lektury obszernego artykułu na ten temat – w „Gazecie Złotoryjskiej” i na jej portalu internetowym, a poniżej krótki fragment:

„Kubuś” jest pierwszym takim miejscem w Złotoryi i jak przyznaje pani Grażyna, pomysł wziął się z jej własnych doświadczeń. – Kiedy mój syn miał 7-8 lat, często jeździliśmy do Legnicy na sale zabaw. Traciło się na to sporo czasu i paliwa, wtedy też pomyślałam sobie, dlaczego by nie otworzyć czegoś takiego w Złotoryi. Napisałam projekt i dostałam na otwarcie swojej działalności gospodarczej dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zachęcam wszystkich do próby pozyskania takich pieniędzy i otwarcia czegoś swojego w naszym mieście. Na początku słyszałam, że są to pieniądze nie do zdobycia dla zwykłych ludzi, nie jest to jednak prawda, wystarczy tylko dobry pomysł i chęci. Trzeba zawalczyć o te pieniądze, a na pewno się je dostanie – zdradza pani Grażyna.

 

Ważne – zmiana terminu składania wniosków o wsparcie  przedłużone

Agencja Rozwoju Wsi informuje o zmianie terminu składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – dla uczestników, którzy kończą okres otrzymywania podstawowego wsparcia w sierpniu, został on na nowo wyznaczony do dnia 14.08.2012 r. (do godz. 12.00).

 

 

LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Dnia 16.07.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków projektu „Wsparcie na starcie”. Przedmiotem posiedzenia była ocena wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Poniżej publikujemy listę rankingową.

Lp.

Nr wniosku

Średnia punktów

Kwota dofinansowania wnioskowana

Kwota dofinansowania proponowana

1.

11/II/WPWP/2012

92

4800,00

4800,00

2.

10/I/WPWP/2012

86

4800,00

4800,00

3.

09/I/WPWP/2012

79

4800,00

4800,00

 

 

Przedłużone wsparcie pomostowe -

projekt „Wsparcie na starcie”

Agencja Rozwoju Wsi informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Zgodnie z Szczegółowymi zasadami realizacji wybranych form wsparcia w ramach działania 6.2. przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane wtedy, gdy przedsiębiorca jest w sytuacji, która zagraża trwałości realizowanego przedsięwzięcia, np.:

a) działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji

działalności gospodarczej,

b) przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności

gospodarczej,

c) w czasie prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej pojawiły

się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

 

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składany jest przez przedsiębiorcę w ostatnim miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego

– dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” odpowiednio:

 

Ostatni miesiąc otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego:

Termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Lipiec 2012

Do 10 lipca 2012 r.

 

Sierpień 2012

Do 17 sierpnia 2012

 

 

Do wniosku należy załączyć:

- ocenę sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstwa (w załączeniu plik),

- zaktualizowany harmonogram wydatkowania przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach w/w terminie. Celem usprawnienia składania wniosków, uprzejmie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu, w którym składane będą dokumenty.

 

Informacja o warunkach ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe

Agencja Rozwoju Wsi informuje o możliwości ubiegania się przez beneficjentów projektu „Wsparcie na starcie” o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Zgodnie z Szczegółowymi zasadami realizacji wybranych form wsparcia w ramach działania 6.2. przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane wtedy, gdy przedsiębiorca jest w sytuacji, która zagraża trwałości realizowanego przedsięwzięcia, np.:

a) działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji

działalności gospodarczej,

b) przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności

gospodarczej,

c) w czasie prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej pojawiły

się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

 

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składany jest przez przedsiębiorcę w ostatnim miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego – dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” odpowiednio:

 

Ostatni miesiąc otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego:

Termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Luty 2012

Do 15 lutego 2012 r.

 

Marzec 2012

Do 15 marca 2012

 

Kwiecień 2012

Do 15 kwietnia 2012 r.

 

 

 

 

Termin ogłoszenia wyników Komisji Oceny Wniosków

Na początku stycznia 2012 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków projektu „Wsparcie na starcie”, która rozpatrzy złożone przez uczestniczki/ków projektu wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego. Każdy z uczestników otrzyma pisemną decyzję – z wykazem przyznanych punktów i ich uzasadnieniem.

 

UWAGA!!!

Wskazując we wnioskach o przyznanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego przedmiot planowanej działalności gospodarczej, należy sprawdzić, czy podany we wnioskach przedmiot planowanej działalności nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o pomoc w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sektory działalności wykluczone z możliwości ubiegania o dofinansowanie w ramach POKL.

Termin składania wniosków na rozwój przedsiębiorczości i podstawowe wsparcie pomostowe

Termin składania wniosków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego) dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” został wyznaczony od 15.12.2011 r. do 22.12.2011 r.

I. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy załączyć następujące dokumenty:

a)   biznes plan przedsięwzięcia, na najbliższe dwa lata, wskazujący wydatki, które przedsiębiorca planuje ponieść oraz źródła ich pokrycia, uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym środki własne,

b)   oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

c)   oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych,

d)   oświadczenie uczestnika projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających  dzień przystąpienia do projektu środków na podjecie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych,

e)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.),

f)    oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT,

g)   zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego (zaświadczenie wydane zostanie uczestnikowi podczas składania wniosku).

Wraz z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach w/w terminie. Celem usprawnienia składania wniosków, uprzejmie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu, w którym składane będą dokumenty.


 

WYNIKI REKTUTACJI DO PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE”

Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie”. Osoby zakwalifikowane do projektu – wezmą udział w etapie szkoleniowo-doradczym, który rozpocznie się 21.10.2011 r. o godz. 15.00 (w biurze projektu). Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do projektu, serdecznie dziękujemy za wzięcie udział w rekrutacji!

 

LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „WSPRACIE NA STARCIE”:

LP.

NR FORMULARZA

STASTUS

Wynik I etapu

Wynik II etapu

Suma punktów

1

12/II/2011

średnie przedsiębiorstwo

31,5

11

42,5

2

21/II/2011

małe przedsiębiorstwo

30

12

42

3

32/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

31

11

42

4

18/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

24,5

13,5

38

5

37/II/2011

administracja publiczna

26

11,5

37,5

6

38/II/2011

duże przedsiębiorstwo

24

13,5

37,5

7

3/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

24,5

13

37,5

8

30/II/2011

organizacja pozarządowa

25,5

12

37,5

9

33/II/2011

małe przedsiębiorstwo

24

13,5

37,5

 

LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE”:

LP.

NR FORMULARZA

STASTUS

Wynik I etapu

Wynik II etapu

Suma punktów

1

14/II/2011

duże przedsiębiorstwo

27,5

14

41,5

2

13/II/2011

średnie przedsiębiorstwo

28,5

13

41,5

3

20/II/2011

małe przedsiębiorstwo

30

11

41

 

LISTY OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH:

LISTA REZEROWOWA KANDYDATEK DO PROJEKU

LP.

NR FORMULARZA

STASTUS

Wynik I etapu

Wynik II etapu

Suma punktów

1

23/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

23,5

13,5

37

2

9/II/2011

administracja publiczna

23

13,5

36,5

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

LP.

NR FORMULARZA

STASTUS

Wynik I etapu

Wynik II etapu

Suma punktów

1

16/II/2011

 

małe przedsiębiorstwo

 

30

10

40

 

LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

LP.

NR FORMULARZA

STASTUS

Wynik I etapu

Wynik II etapu

Suma punktów

1

31/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

24

12

36

2

4/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

23,5

12

35,5

3

10/II/2011

administracja publiczna

24,5

11

35,5

 

LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

LP.

NR FORMULARZA

STASTUS

Wynik I etapu

Wynik II etapu

Suma punktów

1

27/II/2011

małe przedsiębiorstwo

25

14

39

2

6/II/2011

administracja publiczna

25

13,5

38,5


Termin ogłoszenia wyników rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie”

Informujemy, że wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie” zostaną ogłoszone 17.10.2011 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w etapie szkoleniowo-doradczym.

Część szkoleniowa odbędzie się w terminach wskazanych w poniższym harmonogramie.

 

 

 

LP.

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce szkolenia

1.

21.10.2011

piątek

godz. 15.00-20.00

Biuro projektu , 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 IIIp.

2.

22.10.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

Biuro projektu , 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 IIIp.

3.

23.10.2011

niedziela

godz. 10.00-15.00

Biuro projektu , 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 IIIp.

4.

04.11.2011

piątek

godz. 15.00-18.00

Hotel Europa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1maja 16-18

5.

05.11.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

Hotel Europa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1maja 16-18

6.

07.11.2011

poniedziałek

godz. 15.00-20.00

Hotel Europa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1maja 16-18

7.

18.11.2011

piątek

godz. 15.00-20.00

Hotel Europa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1maja 16-18

8.

19.11.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

Hotel Europa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1maja 16-18

9.

20.11.2011

niedziela

godz. 9.00-16:30

Hotel Europa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1maja 16-18

10.

02.12.2011

piątek

godz. 15.00-19:00,

Biuro projektu , 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 IIIp.

11.

05.12.2011

poniedziałek

godz.15.00-20.00

Biuro projektu , 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 IIIp.

 

 

Realizacja części doradczej (tj. spotkań z doradcą), zostanie indywidualnie uzgodniona z każdym z uczestników/czek i rozpocznie się od 08.11.2011 r.

Termin składania wniosków o wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe został wyznaczony od 15.12.2011 r. do 22.12.2011 r.

 

LISTY RANKINGOWE I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

„WSPARCIE NA STARCIE”

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe I etapu rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie”.

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji – wezmą udział w rozmowie z doradcą zawodowym, która odbędzie się w biurze projektu. Osobom, które nie zostały zaproszone do II etapu, serdecznie dziękujemy za wzięcie udział w rekrutacji i za zainteresowanie naszym projektem!

LISTA KOBIET PRACUJACYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

LP.

Numer formularza

Wynik I etapu

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

Termin rozmowy z doradcą zawodowym

1.

10/II/2011

24,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

13.10.2011 r.

2.

9/II/2011

23,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

11.10.2011 r.

3.

19/II/2011

22,5

Osoba niezakwalifikowana

-

LISTA KOBIET PRACUJACYCH W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.

8/II/2011

20,0

Osoba niezakwalifikowana do II etapu

-

2.

22/II/2011

 

17,0

Osoba niezakwalifikowana do II etapu

-

LISTA KOBIET PRACUJACYCH W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.

21/II/2011

30,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

13.10.2011r.

2.

33/II/2011

24,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

11.10.2011 r.

3.

17/II/2011

23,5

Osoba niezakwalifikowana

-

4.

28/II/2011

21,5

Osoba niezakwalifikowana

-

LISTA KOBIET PRACUJACYCH W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE

1.

32/II/2011

31,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

11.10.2011 r.

2.

37/II/2011

26,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

12.10.2011 r.

3.

18/II/2011

24,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

12.10.2011 r.

4.

3/II/2011

24,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

13.10.2011 r.

5.

38/II/2011

24,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

12.10.2011 r.

6.

31/II/2011

24,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

13.10.2011

7.

4/II/2011

23,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

12.10.2011

8.

23/II/2011

23,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

13.10.2011

9.

15/II/2011

23,0

Osoba niezakwalifikowana

-

10.

11/II/2011

23,0

Osoba niezakwalifikowana

-

11.

35/II/2011

20,5

Osoba niezakwalifikowana

-

12.

34/II/2011

19,0

Osoba niezakwalifikowana

-

13.

36/II/2011

16,0

Osoba niezakwalifikowana

-

LISTA KOBIET PRACUJACYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

1

30/II/2011

25,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

11.10.2011 r.

LISTA KOBIET PRACUJACYCH W ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE

1

12/II/2011

31,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

12.10.2011 r.

LISTA MĘŻCZYZN PRACUJACYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1.

6/II/2011

25,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

12.10.2011 r.

LISTA MĘŻCZYZN PRACUJACYCH W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.

14/II/2011

27,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

12.10.2011 r.

LISTA MĘŻCZYNZ PRACUJACYCH W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.

20/II/2011

30,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

11.10.2011 r.

1.

16/II/2011

30,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

11.10.2011 r.

2.

27/II/2011

25,0

Osoba zakwalifikowana do II etapu

13.10.2011 r.

LISTA MĘŻCZYNZ PRACUJACYCH W MiKROPRZEDSIĘBIORSTWIE

1.

29/II/2011

24,5

Osoba niezakwalifikowana

-

2.

1/II/2011

23,5

Osoba niezakwalifikowana

-

3.

2/II/2011

23,5

Osoba niezakwalifikowana

-

4.

24/II/2011

18,5

Osoba niezakwalifikowana

-

LISTA MĘŻCZYZN PRACUJACYCH W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.

13/II/2011

28,5

Osoba zakwalifikowana do II etapu

11.10.2011 r.

2.

7/II/2011

26,5

Osoba niezakwalifikowana

-

3.

26/II/2011

17,5

Osoba niezakwalifikowana

-

 

LISTA OSÓB KTÓRYCH FORMULARZE NIE ZOSTAŁY PODDANE OCENIE MERYTORYCZNEJ

 

1.

5/II/2011

2.

25/II/2011

DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY!

Agencja Rozwoju Wsi ogłasza dodatkowy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Wsparcie na starcie” dla kobiet w wieku 45-64 l., pracujących w przedsiębiorstwach (mikro, małych, średnich, dużych), administracji publicznej lub organizacji pozarządowej – zamieszkałych jeden z następujących powiatów: jaworski, kamiennogórski, lwówecki, złotoryjski, bolesławiecki lub lubański. W ramach projektu przyznane zostaną uczestnikom środki na rozwój przedsiębiorczości do 40 000 zł. 

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE” -w ramach dodatkowego terminu -  NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE : 21.09.2011-28.09.2011 W BIURZE PROJEKTU AGENCJA ROZWOJU WSI UL. GROSZOWA 7, 58-500 JELENIA GÓRA. DO FORMULARZA NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O ZATRUDNIENIU.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie” oraz formularzem rekrutacyjnym.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie

 

Środki inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości – do 40.000zł na założenie własnej działalności gospodarczej

II EDYCJA REKRUTACJI

Na początku września rozpocznie się II edycja rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie” – skierowana do osób w wieku 45-64 l., zamieszkujących w powiatach: kamiennogórskim, bolesławieckim, jaworskim, złotoryjskim, lubańskim lub lwóweckim, które pracują: w przedsiębiorstwach (mikro, małych, średnich, dużych), w administracji publicznej lub organizacji pozarządowej. 

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE” NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE 05.09-16.09.2011 W BIURZE PROJEKTU AGENCJA ROZWOJU WSI UL. GROSZOWA 7, 58-500 JELENIA GÓRA. DO FORMULARZA NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY O ZATRUDNIENIU.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie” oraz formularzem rekrutacyjnym.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie

Termin składania wniosków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego) dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” został wyznaczony od 12.07.2011 r. do 22.07.2011 r.


Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy załączyć następujące dokumenty:

a)   biznes plan przedsięwzięcia, na najbliższe dwa lata, wskazujący wydatki, które przedsiębiorca planuje ponieść oraz źródła ich pokrycia, uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym środki własne,

b)   oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

c)   oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych,

d)   oświadczenie uczestnika projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających  dzień przystąpienia do projektu środków na podjecie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych,

e)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.),

f)    oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT,

g)   zaświadczenie/oświadczenie  potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego.

Celem usprawnienia składania wniosków, uprzejmie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu, w którym składane będą dokumenty. Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach w/w terminie.  

Ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana
w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o następujące kryteria: wykonalności przedsięwzięcia, operacyjności, kompletności oraz racjonalności – zgodnie z przedstawionym biznesplanem i Kartą oceny biznesplanu.

W załączeniu (do pobrania) Karta oceny biznes planu

Dokumenty dla uczestników

Harmonogram szkoleń – I grupa

Poniżej zamieszczamy, aktualny, obowiązujący harmonogram szkoleń realizowanych w ramach projektu „Wsparcie na starcie”

 

LP.

Data

Dzień tygodnia

Godziny

1

13.05.2011

piątek

godz. 15.00-20.00

2

14.05.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

3

15.05.2011

niedziela

godz. 09.00-14.00

4

20.05.2011

piątek

godz. 15.00-19.15

5

21.05.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

6

22.05.2011

niedziela

godz. 9.00-16.30

7

27.05.2011

piątek

godz. 15.00-20.00

8

28.05.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

9

29.05.2011

niedziela

godz. 9.00-13.15

10

10.06.2011

piątek

godz. 15.00-20.00

11

11.06.2011

sobota

godz. 10.00-11.30

12.00 – 14.15

 

 

 

 

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie”

Projekt „Wsparcie na starcie”

LISTA RANKINGOWA OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO

Lp.

Nr formularza

Statut kandydatów

ilość przyznanych punktów I etap rekrutacji

ilość przyznanych punktów II etap rekrutacji

suma punktów

KOBIETY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

1

46/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

31

14,5

45,5

2

37/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

28,5

14

42,5

3

11/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

27

13,5

40,5

KOBIETY NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

1

33/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

30

9,5

39,5

2

43/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

23

15

38

3

38/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

27,5

0

27,5

4

34/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

25,5

0

25,5

MĘŻCZYŹNI ZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU

1

13/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

39,5

15

54,5

2

6/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

34

14

48

3

15/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

26

15

41

MĘŻCZYŹNI NIEZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU

1

32/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

31

9,5

40,5

2

16/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

24,5

12,5

37

LISTA RANKINGOWA ROLNICZEK I ROLNIKÓW

KOBIETY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

1

23/I/2011

rolnik

25,5

13

38,5

2

8/I2011

rolnik

24,5

13

37,5

3

21/I/2011

rolnik

22,5

13

35,5

4

40/I/2011

rolnik

27

7

34

MĘŻCZYŹNI ZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU

1

45/I/2011

rolnik

31,5

13,75

45,25

2

10/I/2011

rolnik

28,5

13

41,5

MĘŻCZYŹNI NIEZAKWALIFIKOWANI DO PROJEKTU

1

9/I/2011

rolnik

26

11

37

2

7/I/2011

rolnik

23

13,5

36,5

 

Osobom zakwalifikowanym do projektu gratulujemy, natomiast niezakwalifikowanym serdecznie dziękujemy za udział w procesie rekrutacji.

 

Informujemy, o wstępnym  harmonogramie szkoleń, dla osób zakwalifikowanych do projektu. Uprzejmie prosimy o zarezerwowanie czasu w podanych niżej terminach:

Harmonogram szkoleń „Wsparcie na starcie”:

LP.

Data

Dzień tygodnia

Godziny

1

13.05.2011

piątek

godz. 15.00-20.00

2

14.05.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

3

15.05.2011

niedziela

godz. 10.00-15.00

4

20.05.2011

piątek

godz. 15.00-19.15

5

21.05.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

6

22.05.2011

niedziela

godz. 10.00-17.30

7

27.05.2011

piątek

godz. 15.00-20.00

8

28.05.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

9

29.05.2011

niedziela

godz. 10.00-14.15

10

10.06.2011

piątek

godz. 10.00-15.00

11

11.06.2011

sobota

godz. 10.00-14.15

 

Wyniki I edycji rekrutacji „Wsparcie na starcie”

 

Lista rankingowa „Wsparcie na starcie”

Nr formularza

Status

IIość przyznanych punktów

Formularze zakwalifikowane do II etapu rekrutacji

46/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

31

33/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

30

37/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

28

38/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

27,5

11/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

27

34/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

25,5

43/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

23

13/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

39,5

6/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

34

32/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

31

15/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

26

16/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

24,5

Formularze nie zakwalifikowane do II etapu rekrutacji

19/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

21,5

1/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

21

12/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

21

39/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

19

35/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

18,5

24/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

18

29/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

17

25/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

15

2/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

14,5

3/I/2011

osoba nieaktywna zawodowo

13,5

Formularze zakwalifikowane do II etapu rekrutacji

40/I/2011

rolnik

27

23/I/2011

rolnik

25,5

8/I2011

rolnik

24,5

21/I/2011

rolnik

22,5

45/I/2011

rolnik

31,5

10/I/2011

rolnik

28,5

9/I/2011

rolnik

26

7/I/2011

rolnik

23

Formularze nie zakwalifikowane do II etapu rekrutacji

27/I/2011

rolnik

20,5

26/I/2011

rolnik

18,5

17/I/2011

rolnik

21,5

18/I/2011

rolnik

21

5/I/2011

rolnik

21

20/I/2011

rolnik

21

30/I/2011

rolnik

19

31/I/2011

rolnik

18

Formularze nie podlegające ocenie merytorycznej, odrzucone z przyczyn formalnych

48/I/2011

49/I2011

14/I/2011

22/I/2011

28/I/2011

44/I/2011

42/I/2011

47/I/2011

4/I/2011

36/I/2011

41/I/2011

 

W związku z dużym zainteresowaniem projektami „Samozatrudnienie szansą na pracę” oraz „Wsparcie na starcie” wyniki I etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 22.04.2011 r.
na stronie internetowej Agencji Rozwoju Wsi

Sięgnij po dotację unijną do 40 000 zł oraz 800 zł przez pół
roku na koszty działalności firmy! Wykorzystaj szansę!

Uwaga! Przedłużony termin składania formularzy do projektu pt. „Wsparcie na starcie”

Zapraszamy osoby po 45 roku życia z powiatów: bolesławieckiego, złotoryjskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, złotoryjskiego, lubańskiego chcące rozpocząć działalność gospodarczą, pozostające bez zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy tj. po 1 kwietnia 2010 r., zwolnione z zakładu pracy z przyczyn pracodawcy:

  • likwidacja stanowiska pracy,
  • likwidacja firmy,
  • zwolnienia grupowe,
  • restrukturyzacja zakładu pracy,
  • modernizacja zakładu pracy
  • upadłości zakładu pracy,
  • śmierci pracodawcy,

do złożenia formularza rekrutacyjnego w terminie do 8 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00 w Agencji Rozwoju Wsi.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.arw.bariz.pl zakładka „Wsparcie na starcie” oraz w biurze projektu:

Agencja Rozwoju Wsi
58-500 Jelenia Góra,
ul. Groszowa 7, III p.

KOMUNIKAT!

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE” NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE 14.03-25.03.2011 W BIURZE PROJEKTU AGENCJA ROZWOJU WSI UL. GROSZOWA 7, 58-500 JELENIA GÓRA

Projekt „Wsparcie na starcie”

Środki inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości – do 40.000zł na założenie własnej działalności gospodarczej

W miesiącu lutym Agencja Rozwoju Wsi rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie na starcie”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie” .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, który należy dostarczyć do biura projektu w terminie od 14.03.2011 r. do 25.03.2011 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie

1. Cel projektu
Rozwijanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w grupie 24 osób po 45 roku życia .

 

2. Adresaci projektu
Projekt „Wsparcie na stracie” kierowany jest do osób w wieku 45-64 lata (16 kobiet i 8 mężczyzn) mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego z powiatów: bolesławieckiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, niezarejestrowanych/e jako bezrobotne w PUP oraz nie posiadających zarejestrowanej działalności w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym:

  • nieaktywnych zawodowo, (1*)
  • pracujących (zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie; małych przedsiębiorstwach, średnich i dużych przedsiębiorstwach, administracji publicznej, organizacji pozarządowej, rolników),
  • pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (2*)

Priorytetowo będą traktowani mieszkańcy/nki powracające na rynek pracy, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i w części wiejskiej gminy miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców.

 

3. Rekrutacja
Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w terminie od marca 2011 r. do października 2011 r. Proces rekrutacji będzie prowadzony w 2 etapach.

I etap rekrutacji

Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy/ki wypełnią formularz potwierdzający status uczestników/czek oraz krótki opis planowanej działalności gospodarczej. Oceny formularzy rekrutacyjnych dokona Komisja Rekrutacyjna.

II etap rekrutacji

Po preselekcji w I rekrutacji etapie zaprosimy kandydatów/tki na rozmowę z doradcą zawodowym, po której wyłonimy uczestników/czki do projektu oraz zostanie utworzona lista rezerwowa Wszystkich/e kandydatów/ki poinformujemy pisemnie o wynikach rekrutacji.

Planujemy zrekrutować 2 grupy po 12 uczestników/czek, ogółem 24 uczestniczki/ków
Rekrutacja zostanie zakończona po wyłonieniu ostatniej grupy szkoleniowej.

1* – „Osoba nieaktywna zawodowo” – oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia tj. osoba w wieku 15-64 lata, niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

2* „Przyczyna niedotycząca pracowników” zgodnie z treścią par. 2 ust 1 pkt. 29 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmuje następujące przypadki:
– rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
– rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
-wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
– rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 par. 1 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy.


© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO