Samozatrudnienie szansą na pracę 2016 – 2018

OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE UCZESTNICY PROJEKTU MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ

O PRZEDŁUŻENIE OKRESU UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO O KOLEJNE 6 M-CY

(Okres wsparcia nie może przekroczyć łącznie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej)

WSPARCIE UDZIELANE JEST NA PODSTAWIE PISMA Z PROŚBĄ O PRZEDŁUŻENIE OKRESU UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO O KOLEJNE 6 M-CY, ZAWIERAJĄCEGO:

-Zakres wsparcia pomostowego.

-Uzasadnienie konieczności wydłużenia okresu przyznania  wsparcia pomostowego.

-Analiza bieżącej sytuacji ekonomicznej  przedsiębiorstwa obejmująca wykaz przychodów
i wydatków w okresie od rozpoczęcia działalności gospodarczej do chwili złożenia pisma  
o wydłużenie okresu przyznania wsparcia pomostowego
na kolejne 6 miesięcy oraz prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na najbliższe 6 miesięcy.

 

Ogłoszenie III grupa

Składanie Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości  (biznes planów)

oraz

Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego 

III grupy do dnia 28.07.2017 r. do godz. 14.00.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – GRUPA III


Lp.

Nr formularza

Suma punktów

1

1/III/2017

50

2

18/III/2017

48,5

3

12/III/2017

48

4

13/III/2017

48

5

5/III/2017

48

6

29/III/2017

45,5

7

2/III/2017

45,5

8

24/III/2017

45,5

9

20/III/2017

44

10

15/III/2017

43

11

19/III/2017

43

12

10/III/2017

43

13

23/III/2017

42,5

 

GRATULUJEMY i zapraszamy do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym.

 

 

UWAGA!!!

Ogłaszamy nabór do III grupy w projekcie

„SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia

Formularza rekrutacyjnego,

który należy dostarczyć do biura projektu

adres: ul. Groszowa 7, I piętro, 58-500 Jelenia Góra

w terminie od 21.04.2017r. do 23.05.2017 r. do godz. 14.00

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

FORMULARZ REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załączniki do Regulaminu rekrutacji

 

 

Ogłoszenie II grupa

Składanie Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości  (biznes planów)

oraz

Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego 

II grupy do dnia 12.04.2017 r. do godz. 14.00.

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – GRUPA II

LP

NR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

LICZBA PUNKTÓW

1

14/II/2017

52,5

2

23/II/2017

51

3

2/II/2017

48

4

20/II/2017

47,5

5

17/II/2017

47

6

18/II/2017

47

7

24/II/2017

46,5

8

1/II/2017

46

9

19/II/2017

45,5

10

22/II/2017

45,5

11

12/II/2017

44,5

12

8/II/2017

42

13

7/II/2017

41

14

25/II/2017

41

15

9/II/2017

41

 

GRATULUJEMY i zapraszamy do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym.

 

 

Informujemy, że z przyczyn technicznych

rekrutacja II grupy zostaje wydłużona do 14.02.2017 roku. do godz. 14.00

(30.01.2017 – 14.02.2017r.)

Formularze można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze projektu:

ul. Groszowa 7 I piętro, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 32 30

FORMULARZ REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załączniki do Regulaminu rekrutacji

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - GRUPA I

LP

NR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

LICZBA PUNKTÓW

1

10/2016

56

2

8/2016

55

3

13/2016

54,5

4

3/2016

53

5

9/2016

52,5

6

5/2016

51,5

7

7/2016

51,5

8

16/2016

50

9

12/2016

49,5

10

4/2016

49

11

14/2016

48

12

2/2016

46,5

13

1/2016

45

GRATULUJEMY i zapraszamy do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym.

 

 

UWAGA!!!

Zapraszamy do zapoznania się z 

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

w projekcie „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia Formularza rekrutacyjnego, który należy dostarczyć do biura projektu (adres: ul. Groszowa 7, I piętro, 58-500 Jelenia Góra)

w terminie od 26.10.2016r. do 08.11.2016 r.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załączniki do Regulaminu rekrutacji

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod  nr tel. 75 752 32 30

 

Projekt „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Bezzwrotne środki na wsparcie przedsiębiorczości– do 22.000,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 1.500,00 zł przez okres od 6 do 12 miesięcy, pomagające utrzymać działalność w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstwa.

W miesiącu październiku 2016r. Agencja Rozwoju Wsi rozpoczęła realizację projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę”

1. Cel projektu
Utworzenie minimum 34 nowych i trwałych miejsc pracy poprzez rozwijanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

2. Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki:

- z powiatu/ów: jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, legnickiego, jaworskiego (zamieszkują na wskazanym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – nie jest wymagany meldunek),

- powyżej 30 r.ż. pozostające bez zatrudnienia (bez pracy) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne(ON), osoby starsze po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie),

- zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub korzystały ze wsparcia publicznego na uruchomienie działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 3 lata).

Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowanego WYŁĄCZONE zostaną osoby:
– zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat u tego Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

- które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem/współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego
– w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa
– i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

- będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

- pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

- będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) Beneficjenta, partnera lub wykonawcy
– w projekcie;

- pozostające z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;

- posiadające udziały lub akcje Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie;
– będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;

- pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;

- będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;

- posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu,

- które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu);

- w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych;

- korzystają z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz ubiegają się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów
– w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;

- ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
– otrzymały w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;

- zamierzają założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 ( 1 );
b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
– zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
– z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia);
– zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny,
– z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego.
– osoby karane za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)Wsparcie na stracie” kierowany jest do osób

3. Rekrutacja
Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w terminie od października 2016 r. do czerwca 2017. Proces rekrutacji będzie prowadzony w 2 etapach.

I etap rekrutacji
Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy/ki wypełnią formularz potwierdzający status uczestników/czek oraz krótki opis planowanej działalności gospodarczej. Oceny formularzy rekrutacyjnych dokona Komisja Rekrutacyjna.

II etap rekrutacji
Po preselekcji w I etapie rekrutacji zaprosimy kandydatów/tki na rozmowę z doradcą zawodowym, po której wyłonimy uczestników/czki do projektu oraz zostanie utworzona lista rezerwowa.

Planujemy zrekrutować 3 grupy po 13 uczestników/czek, ogółem 39 uczestniczki/ków
Rekrutacja zostanie zakończona po wyłonieniu ostatniej grupy szkoleniowej

4. Wartość projektu 1 888 032,74 zł w tym 1 650 809,82 zł wkład Funduszy Europejskich

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO