POKL 6.2 Samozatrudnienie szansą na pracę II

PROJEKT

„Samozatrudnienie szansą na pracę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Informacje o projekcie

Projekt „Samozatrudnienie szansą na pracę ” adresowany jest do osób z terenu Dolnego Śląska chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia: szkoleniowo-doradczego, środków finansowych na rozwój działalności oraz wsparcie pomostowe. Do projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” zostanie zakwalifikowanych 60 osób. Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem.

Biuro projektu :
Agencja Rozwoju Wsi
ul. Groszowa 7
58-500 Jelenia Góra
Tel/fax. (075) 64 25 330
Email: arw.pokl.6.2@gmail.com
www.arw.bariz.pl

Ważna informacja dla beneficjentów:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

„Wdrażanie Działania 6.2 POKL odbywa się poprzez Instytucje Pośredniczącą II stopnia (IP 2) – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wydział ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław”

Beneficjenci

Uczestnikami Projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” mogą zostać osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska, które:

- nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu (za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień złożenia przez Kandydata na uczestnika projektu kwestionariusza kandydata na uczestnika projektu)
- są zameldowane na terenie woj. dolnośląskiego.

 

Projekt skierowany jest w szczególności do :

- osób pozostających bez zatrudnienia,
- osób zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz mieszkańcy miast do 25 tyś. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą)
- osób po 45 roku życia,
- osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
- kobiet ( w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
- osób do 25 roku życia,
- osób, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Rekrutacja

Terminy rekrutacji:

I edycja rekrutacji : 27.04.2009 – 06.05.2009
II edycja rekrutacji: 01.07.2009 – 10.07.2009
III edycja rekrutacji: 23.10.2009 – 05.11.2009

Dokumenty do pobrania:

- regulamin rekrutacji
- kwestionariusz on-line
- kwestionariusz kandydata na uczestnika projektu.

Warunkiem przyjęcia kwestionariusza pisemnego do rozpatrzenia, jest wypełnienie kwestionariusza online lub w formie elektronicznej i przesłanie na adres : arw.pokl.6.2@gmail.com

REKRUTACJA DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
Wyniki I edycji rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Samozatrudnienie szansą na pracę”

I Edycja

Lp Nr kwestionariusza Liczba punktów
1 2 72
2 31 71
3 52 71
4 78 71
5 63 70
6 50 69
7 76 69
8 90 68
9 47 67
10 10 66
11 16 66
12 27 66
13 14 65
14 22 65
15 41 65
16 55 65
17 44 65
18 53 64
19 83 63
20 4 63

Wyniki II edycji rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Samozatrudnienie szansą na pracę”

II Edycja

 

Lp Nr kwestionariusza Liczba punktów
1 35/II/2009 89
2 117/II/2009 86
3 26/II/2009 85
4 189/II/2009 82
5 154/II/2009 80
6 68/II/2009 80
7 171/II/2009 80
8 03/II/2009 80
9 31/II/2009 79
10 144/II/2009 78
11 214/II/2009 78
12 133/II/2009 77
13 75/II/2009 77
14 85/II/2009 76
15 207/II/2009 75
16 204/II/2009 74
17 34/II/2009 73
18 183/II/2009 73
19 118/II/2009 72
20 163/II/2009 71

Wyniki III edycji rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Samozatrudnienie szansą na pracę”

III Edycja

 

Lp Nr kwestionariusza Liczba punktów
1 178/III/2009 88
2 04/III/2009 83
3 77/III/2009 77
4 26/III/2009 74
5 257/III/2009 72
6 96/III/2009 72
7 180/III/2009 71
8 271/III/2009 71
9 156/III/2009 71
10 201/III/2009 70
11 272/III/2009 70
12 19/III/2009 69
13 131/III/2009 69
14 160/III/2009 68
15 183/III/2009 68
16 162/III/2009 67
17 262/III/2009 67
18 93/III/2009 66
19 95/III/2009 66
20 260/III/2009 66
21 232/III/2009 65
22 43/III/2009 65

Wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości – 60 godzin, organizowane na terenie Jeleniej Góry w terminach uzgodnionych z uczestnikami.
 • usługi doradcze i konsultacje tematyczne – 8 godzin doradztwa indywidualnego realizowanego w ramach usługi szkoleniowo-doradczej oraz z 6 godz. doradztwa w ramach wsparcia pomostowego po założeniu działalności gospodarczej.

Szkolenia dla III grupy odbędą się w dniach:

Data Czas trwania
22.01.2010 – piątek 14.00 – 19.15
23.01.2010 – sobota 10.00 – 15.00
24.01.2010 – niedziela 10.00 – 15.00
29.01.2010 – piatek 14.00 – 19.15
30.01.2010 – sobota 10.00 – 15.00
31.01.2010 – niedziela 10.00 – 15.00
05.02.2010 – piatek 14.00 – 19.15
06.02.2010 – sobota 10.00 – 15.00
07.02.2010 – niedziela 10.00 – 15.00
08.02.2010 – poniedziałek 14.00 – 19.15

Szkolenia dla II grupy odbędą się w dniach:

Data Czas trwania
28.08.2009 – piątek 14.00 – 19.15
29.08.2009 – sobota 10.00 – 15.00
30.08.2009 – niedziela 10.00 – 15.00
04.09.2009 – piatek 14.00 – 19.15
05.09.2009 – sobota 10.00 – 15.00
06.09.2009 – niedziela 10.00 – 15.00
11.09.2009 – piatek 14.00 – 19.15
12.09.2009 – sobota 10.00 – 15.00
13.09.2009 – niedziela 10.00 – 15.00
21.09.2009 – poniedziałek 14.00 – 19.15

Szkolenia dla drugiej grupy uczestników projektów „Samozatrudnienie szansą na pracę” odbywały się w terminie od 18 sierpnia do 21 września w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela). Zakres tematyczny szkoleń był taki sam jak dla pierwszej grupy. Uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat uruchamiania i prowadzenia własnej firmy. Zostali zaopatrzeni w niezbędne materiały szkoleniowe, które ułatwią im wejście na rynek przedsiębiorców.

Szkolenia dla I grupy odbędą się w dniach:

Data Czas trwania
26.06.2009 – piątek 14.00 – 19.15
27.06.2009 – sobota 10.00 – 15.00
28.06.2009 – niedziela 10.00 – 15.00
03.07.2009 – piatek 14.00 – 19.15
04.07.2009 – sobota 10.00 – 15.00
05.07.2009 – niedziela 10.00 – 15.00
10.07.2009 – piatek 14.00 – 19.15
11.07.2009 – sobota 10.00 – 15.00
12.07.2009 – niedziela 10.00 – 15.00
17.07.2009 – piatek 14.00 – 19.15

Szkolenie będzie zorganizwoane w Sali szkoleniowej Zepter przy ul. Groszowej 7 (I piętro) w Jeleniej Górze

Szkolenia dla pierwszej grupy uczestników projektów „Samozatrudnienie szansą na pracę” odbywały się w terminie od 26 czerwca do 17 lipca w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela).

Szkolenia dotyczyły zakresu : realizacji projektu, komunikacji interpersonalnej, motywacji, uruchamiania działalności, form organizacyjno-prawnych, form opodatkowania, rozliczania wyników prowadzenia działalności, podatku VAT, kas rejestrujšcych, budowy biznes planu oraz pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorczości. Na każdym szkoleniu uczestnicy zostali zaopatrzeni w materiały szkoleniowe. W ramach projektu organizowane sš również konsultacje tematyczne oraz usługi doradcze.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumenty do pobrania - GRUPA I
Dokumenty do pobrania - GRUPA II
Dokumenty do pobrania - GRUPA III
Dofinansowanie
 • środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – w kwocie do 40.000 PLN. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10 % przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości otrzyma 30 najciekawszych i najlepszych biznesplanów na działalność gospodarczą.
 • wsparcie pomostowe – dla 30 uczestników, 6 miesięczne wsparcie w kwocie 800 PLN przeznaczone na opłatę ZUS i inne koszty stałe związane z funkcjonowaniem firmy, z możliwością przedłużenia (w uzasadnionych przypadkach) do 12 miesięcy.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz środki pieniężne wypłacone jako wsparcie pomostowe przyznawane są bezzwrotnie, o ile nie zostaną naruszone warunki określone w umowie, na podstawie której przyznano dofinansowanie.

UWAGA!

Uczestnik, który otrzymał środki, ma obowiązek dokonania zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność krócej niż 12 miesięcy!

Zgodnie z „Szczegółowymi zasadami realizacji…” Pomoc publiczna w ramach Działania 6.2 nie może być:

 • udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 • udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: – wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, – udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
 • udzielana na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;
 • uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
 • udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE)1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego;
 • udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej;
 • udzielana podmiotom na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 • udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
 • udzielana uczestnikowi projektu, który rozpoczął działalność gospodarczą przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • udzielana osobom, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień podpisania umowy o udzielenie pomocy prowadziły działalność gospodarczą i ją zlikwidowały;
 • udzielana podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
 • udzielana podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej.

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO