O firmie

Agencja Rozwoju Wsi działa na Dolnym Śląsku od 2000 r. i jest firmą szkoleniowo-doradczą oferującą usługi związane z pozyskiwanie kapitału na rozwój zasobów ludzkich regionu, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz organizacji samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE.

Agencja Rozwoju Wsi zajmuje się przygotowaniem oraz realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowanie projektów opieramy na podstawie analizy potrzeb rozwoju przedsiębiorczości w regionie, a także analizy potrzeb samych beneficjentów ostatecznych.

 

Proponujemy:

  • kształcenie ustawiczne dla dorosłych i młodzieży,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Organizujemy:

  • szkolenia z zakresu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej szczególnie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • szkolenia z zakresu zarządzania projektami,
  • szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczestników.

 

Pomagamy również w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z Funduszy Strukturalnych dla rolników i przedsiębiorców między innymi w zakresie:

 

  • Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
  • Ułatwianie startu młodym rolnikom.
  • Różnicowanie działalności rolniczej – agroturystyka, turystyka wiejska i inne formy przedsiębiorczości pozarolniczej.
  • Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

 

Specjalizujemy się również w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, obsługi komputera, agroturystyki, dostosowania się rolników do wymogów Unii Europejskiej, a także z zakresu wdrażania systemu HACCP i zarządzania projektem. Tematyka szkoleniowa uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, technologie informatyczno-komunikacyjne, edukacyjnych z zakresu małej przedsiębiorczości. Nasze szkolenia prowadzone są profesjonalnie przez wykwalifikowaną kadrę i dostosowane do potrzeb klientów. Po ukończonym szkoleniu wystawiamy certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę  i umiejętności.

Agencja Rozwoju Wsi współpracuje z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Nidzicy, Jeleniej Górze, Gorzowie Wielkopolskim realizując szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych oraz Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej , Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  w zakresie skutecznego aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpracujemy również z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu realizując zajęcia na Podyplomowych Studiach „Zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej”.

 

Agencja Rozwoju Wsi bierze czynny udział w projektach współpracy partnerskiej z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej uczestnicząc w projekcie; „Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz „Partnerstwo i współpraca na rzecz nowoczesnego rynku pracy” POKL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ARW jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór,  założyciel i członek Stowarzyszenia Duch Gór od 2006 roku uczestniczy w pracach LGD.

Jesteśmy  firmą przyjazną i otwartą na nowe pomysły. Aktywnie wdrażamy koncepcję różnorodności w systemie zarządzania kadrami.

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO