Kategorie:Aktualności

UWAGA!!! Ogłaszamy kolejny nabór do projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia Formularza rekrutacyjnego, który należy dostarczyć do biura projektu

(adres: ul. Groszowa 7, I piętro, 58-500 Jelenia Góra)

w terminie

od 30.01.2017r. do 10.02.2017 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z 

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

w projekcie „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” .

Samozatrudnienie szansą na pracę 2016-2018

Kategorie:Aktualności

Projekt „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Bezzwrotne środki na wsparcie przedsiębiorczości– do 22.000,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 1.500,00 zł przez okres od 6 do 12 miesięcy, pomagające utrzymać działalność w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstwa.

W miesiącu październiku 2016r. Agencja Rozwoju Wsi rozpoczęła realizację projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę”

Cel projektu
Utworzenie minimum 34 nowych i trwałych miejsc pracy poprzez rozwijanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Adresaci projektu
Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki:

- z powiatu/ów: jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, legnickiego, jaworskiego (zamieszkują na wskazanym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – nie jest wymagany meldunek),

- powyżej 30 r.ż. pozostające bez zatrudnienia (bez pracy) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne(ON), osoby starsze po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie),

- zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub korzystały ze wsparcia publicznego na uruchomienie działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 3 lata).

Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowanego WYŁĄCZONE zostaną osoby:
– zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat u tego Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

- które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem/współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego
– w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa
– i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

- będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

- pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

- będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) Beneficjenta, partnera lub wykonawcy
– w projekcie;

- pozostające z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;

- posiadające udziały lub akcje Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie;
– będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;

- pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;

- będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;

- posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu,

- które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu);

- w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych;

- korzystają z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz ubiegają się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów
– w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;

- ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
– otrzymały w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;

- zamierzają założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 ( 1 );
b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
– zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
– z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia);
– zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny,
– z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego.
– osoby karane za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)Wsparcie na stracie” kierowany jest do osób

3. Rekrutacja
Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w terminie od października 2016 r. do czerwca 2017. Proces rekrutacji będzie prowadzony w 2 etapach.

I etap rekrutacji
Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy/ki wypełnią formularz potwierdzający status uczestników/czek oraz krótki opis planowanej działalności gospodarczej. Oceny formularzy rekrutacyjnych dokona Komisja Rekrutacyjna.

II etap rekrutacji
Po preselekcji w I rekrutacji etapie zaprosimy kandydatów/tki na rozmowę z doradcą zawodowym, po której wyłonimy uczestników/czki do projektu oraz zostanie utworzona lista rezerwowa Wszystkich/e kandydatów/ki poinformujemy pisemnie o wynikach rekrutacji.

Planujemy zrekrutować 3 grupy po 13 uczestników/czek, ogółem 39 uczestniczki/ków
Rekrutacja zostanie zakończona po wyłonieniu ostatniej grupy szkoleniowej

4. Wartość projektu 1 888 032,74 zł w tym 1 650 809,82 zł wkład Funduszy Europejski

Mobilny stolarz – praktyka zawodowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie w Austrii.

Kategorie:Aktualności

AGENCJA ROZWOJU WSI ZAPRASZA

Do udziału w projekcie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – praktyki zawodowe i staż dla osób uczących się, projekt Leonardo Da Vinci pn. „Mobilny stolarz – praktyka zawodowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie w Austrii”.

 

Praktyka zawodowa będzie realizowana w Austrii w firmie XXXL – Lutz dla 30 uczniów szkół zawodowych, techników kształcących w zawodach związanych ze stolarstwem – obróbką drewna, wytwarzaniem elementów i ich montażu.

Aktualnie prowadzimy rekrutację do projektu zgodnie z poniższymi kryteriami rekrutacyjnymi:

1. uczniowie niepełnoletni

2. osoby uzdolnione i nie sprawiające trudności wychowawczych

3. dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

4. kultura osobista i zintegrowanie się w grupie

5. zdyscyplinowanie i umiejętność współpracy w grupie

6. znajomość języka niemieckiego

7. oświadczenie zaliczenia obowiązkowych szkoleń językowo-kulturowo-pedagogicznych

8. uczniowie z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Planowany termin wyjazdu na staż 06.02.2012 rok.

 

Realizacja staży od 6 lutego do 30 marca 2012 – 8 tygodni.

Uczestnik w ramach stażu otrzymuje ubezpieczenie NNW i OC, transport do Austrii i z powrotem do Polski, utrzymanie w Austrii.

 

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE OSOBY DO BIURA AGENCJI ROZWOJU WSI

Jelenia Góra, ul. Groszowa 7, III piętro

tel/fax 75 642 53 30, 75 752 32 30

e-mail: janinaarw@interia.pl


 

Projekt „Smak na edukację”

Kategorie:Aktualności

Więcej

Projekt „Samozatrudnienie szansą na pracę”

Kategorie:Aktualności

Więcej

Projekt „Wsparcie na starcie”

Kategorie:Aktualności

Więcej

Projekt „Smak na edukację”

Kategorie:Aktualności

Więcej

Projekt „Warka”

Kategorie:Aktualności

Więcej

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO