„Samozatrudnienie szansą na pracę” 01.10.2016-30.09.2018

 

 

 

Projekt „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

 

Bezzwrotne środki na wsparcie przedsiębiorczości– do 22.000,00 zł na założenie własnej działalności gospodarczej

oraz wsparcie pomostowe 1.500,00 zł przez okres od 6 do 12 miesięcy,

pomagające utrzymać działalność w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstwa.

 

W miesiącu październiku 2016r. Agencja Rozwoju Wsi rozpoczęła realizację projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę”

  1. Cel projektu

Utworzenie minimum 34 nowych i trwałych miejsc pracy poprzez rozwijanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

  1. Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki:

- z powiatu/ów:  jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego,  złotoryjskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, legnickiego, jaworskiego (zamieszkują na  wskazanym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – nie jest wymagany meldunek),

- powyżej 30 r.ż.  pozostające bez zatrudnienia (bez pracy) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne(ON), osoby starsze po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie),

- zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub korzystały ze wsparcia publicznego na uruchomienie działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 3 lata).

 Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowanego WYŁĄCZONE zostaną osoby:

-         zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat u tego Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

-         które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem/współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego

-         w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa

-         i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

-         będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

-         pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

-         będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) Beneficjenta, partnera lub wykonawcy

-         w projekcie;

-         pozostające z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;

-         posiadające udziały lub akcje Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie;

-         będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;

-         pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;

-         będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;

-         posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu,

-         które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu);

-         w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych;

-         korzystają z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz ubiegają się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej,

-         zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów

-         w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;

-         ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

-         otrzymały w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;          

-         zamierzają założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.  107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 ( 1 );

b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;

c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

-         zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,

-         z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia);

-         zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny,

-         z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego.

-         osoby karane za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)Wsparcie na stracie” kierowany jest do osób

3. Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w terminie od października 2016 r. do czerwca 2017. Proces rekrutacji będzie prowadzony w 2 etapach.

 

I etap rekrutacji

Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy/ki wypełnią formularz potwierdzający status uczestników/czek oraz krótki opis planowanej działalności gospodarczej. Oceny formularzy rekrutacyjnych dokona Komisja Rekrutacyjna.

 

II etap rekrutacji

Po preselekcji w I rekrutacji etapie zaprosimy kandydatów/tki na rozmowę z doradcą zawodowym, po której wyłonimy uczestników/czki do projektu oraz zostanie utworzona lista rezerwowa Wszystkich/e kandydatów/ki poinformujemy pisemnie o wynikach rekrutacji.

 

Planujemy zrekrutować 3 grupy po 13 uczestników/czek, ogółem 39 uczestniczki/ków

Rekrutacja zostanie zakończona po wyłonieniu ostatniej grupy szkoleniowej

 

4. Wartość projektu 1 888 032,74 zł w tym 1 650 809,82 zł wkład Funduszy Europejskich

 

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO